Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Praktijk Beter en haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.

Verwijzing
Voor sommige voedingsadviezen of deelname aan de online orders (zoals bijvoorbeeld de challenge) is toestemming nodig van de huisarts. 

Aansprakelijkheid
Bewust Beter streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks kan Bewust Beter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van niet juiste, onvolledige of onjuiste adviezen. De cliënt blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar voeding- en gezondheidssituatie verband heeft.

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inpassen van adviezen in zijn/haar persoonlijke (gezondheid) situatie. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor beoordeling of bepaalde adviezen in zijn/haar situatie passen.

De cliënt is er zelf verantwoordelijk voor om bij twijfel en onduidelijkheid over het gegeven advies een (extra) advies van een arts of diëtist te consulteren.

Geheimhouding
Dossierbeheer en inzagerecht Bewust Beter zal alle informatie over de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, behalve als de adviseur daartoe verplicht is of de adviseur toestemming van de cliënt heeft verkregen.

Copyright Al het door Bewust Beter vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bewust Beter niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

Het eigendom van door  Bewust Beter verstrekte informatie, afbeeldingen en overige blijft volledig van de praktijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan de praktijk hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is de praktijk gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Bewust Beter behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Betalingsvoorwaarden
Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te worden betaald op het door Bewust Beter aangewezen bankrekeningnummer. Bij deelname aan de online activiteiten wordt vooraf betaald. Bij niet-tijdige betaling is cliënt van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd. Deze is gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Bewust Beter haar vordering op cliënt ter incasso uit handen geeft, is cliënt alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd. Hierbij worden de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 10,- exclusief BTW.

Na ontvangst van benodigdheden van de online activiteiten kan geen geld terug gevorderd worden, omdat de aankoop eenmaal in bezit is en de mogelijkheid is dat deze ingezien is en de benodigde informatie verkregen heeft.
Skype, safari’s, online activiteiten en de workshops worden vooraf betaald. Overige betalingen geschieden direct na het consult via een tikkie of contant.
Cliënt dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Bewust Beter binnen twee weken na factuurdatum aan de praktijk schriftelijk kenbaar te maken. Bij gebreke hiervan wordt de cliënt geacht in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

Annulering consult
Een consult dient minimaal 24 uur van te voren en liefst per mail of whats-app te worden geannuleerd. Bij annulering van een consult korter dan 24 uur van te voren is de cliënt 50% van de consultkosten verschuldigd. Wanneer een afspraak niet wordt nagekomen zonder dat de cliënt hiervan bericht heeft gegeven aan Bewust Beter, is de cliënt 100% van de consultkosten verschuldigd. Bij het niet doorgaan van een consult door annulering van de zijde van Bewust Beter, is de cliënt uiteraard geen kosten verschuldigd. Indien er van te voren is betaald, wordt dit bedrag onverminderd gerestitueerd.

Bij het niet doorgaan van een consult is Bewust Beter op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade door cliënt.

Vragen of klachten Heb je vragen, klachten of opmerkingen over onze algemene voorwaarden? Deze kun je e-mailen naar: info@bewust-beter.nl

Wijzigingen Bewust Beter behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Als de cliënt een wijziging in deze voorwaarden niet wilt accepteren, kan de cliënt tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.